Melioratierecht - waardering voor het structureel verbeteren van landbouwbodem.
===

In de 17de eeuw was het Melioratierecht een recht op vergoeding bij ontginning van woeste grond naar landbouw. Een pachter kon met de eigenaar een Melioratierecht afspreken voor de structureel verbeteren van de bodem. Aan het einde van de pacht ontving de pachter dat Melioratierecht. De naam MelioRaad is een samentrekking van Melioratierecht en Raadgevend Advies. [Artikel 31 Pachtwet, Artikel 350 Burgerlijk Wetboek, boek 7].

*
CV in het kort.

HTS Weg- en Waterbouw, HTS Economische bedrijfstechniek, Post HBO Milieutechniek.
*
Sinds 2008 ervaring met het vinden van de meest nuttige toepassing voor vrijkomende grond.
*
30 jaar ervaring als projectmanager bodemsanering, bodem en ondergrond,
natuurontwikkeling projecten en uitvoering/contractbeheersing.
*
Lead Auditor UAV-GC contracten, bodem,
grondstromen en kabels en leidingen.
*
Projecten

Gezonde bovengrond Gelderland, grondstromencoƶrdinatie. Meerjaren programma Bodem 2015-2020
Realiseren van pilots en organiseren van onderzoek om landbouwgrond te verbeteren met kleigrond.
Verbeteren van structuur, vochthoudendheid, vruchtbaarheid en meer en stabieler opslag van bodemkoolstof.
Daarmee het realiseren van maatschappelijk meer waardevolle toepassing van grond uit projecten.
Van 2021 - 2027 LIFE CO2SAND, Klei in Zand, Meliorator.
*
Rijkswaterstaat, Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten,
onderzoeken van de informatiebehoefte bij het overdragen van grond naar agrarisch ondernemers.
Onderzoek naar het hoogwaardig toepassen van sediment voor verbeteren van de bodem.

*
Veenweide Innovatie Centrum, POP3 project Grondslag Veen provincie Utrecht, klei in veen, stabiliseren van veen met klei, vormen van kleihumuscomplex, vertragen bodemdaling vertragen uitstoot broeikasgassen, efficiƫntere bedrijfsvoering.
Van 2022 - 2026 VIP-NL Klei IN Veen, werkpakket 2, grondstromen, logistiek, W&R, Kosten en Waarden.
*
Krimpenerwaard, verbinding tussen een infraproject en landbouwgebieden in de Krimpenerwaard.
Provincie Friesland, veenweidevisie, pilotproject.
Waternet, veenweide proef bij Wilnis.
Water Land & Dijken, veenweide proef in De Rijp, Alkmaar.
*
2022-2025 NWO project ClipsMicro. Gecommiteerd aan wetenschappelijk onderzoek naar de het effect van klei op de stabiliteit van organische stof in compost

*
Publicaties en brochures
*

BODEM_2014_01_waarom_zou_je_vruchtbare_grond_weggooien.pdf
*
BODEM_2019_01_Klei_in_zand_verbetert_de_vochthuishouding.pdf
<<geactuatiseerde versie juli 2020 toe te voegen>>
*
BROCHURE_Klei_in_veen_doorontwikkeling_van_een_oud_principe.pdf
*
BROCHURE_Klei_in_zand_verbeteren_van_zandbodem_met_kleigrond.pdf
*
MAGAZINE_Circulair_Terreinbeheer_Uffelen_blz_9_10_11.pdf
*
In de pers
*
https://www.expertisebodemenondergrond.nl/laat-vrijkomende-vruchtbare-bovengrond-bestaan-als-bovengrond
*
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/12/19/klei-op-veen-moet-bodemdaling-afremmen
*

ARTIKEL_2019_01_Agraaf_Klei-in-veen-Krimpenerwaard.pdf
*
De Boerderij, feb 2019.
*
ARTIKEL Vee&Gewas-pg2 2019 Klei door zand1.pdf

ARTIKEL Vee&Gewas-pg3 2019 Klei door zand2.pdf
*
Artikel Bodem april 2020 << toe te voegen >>

*
Artikel Leeuwarder Courant augustus 2020 << toe te voegen >>
*
maart 2021

https://www.agraaf.nl/artikel/391257-klei-in-veen-eerste-resultaten-lijken-positief/
https://www.hetkontact.nl/regio/krimpenerwaard/238250/experiment-in-stolwijk-klei-als-wapen-tegen-bodemdaling
https://m.youtube.com/watch?v=ImqYFLeg6S0
*
Artikel Gelderander <<toevoegen>> maart 2022
*
www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/08/11/loonwerker-strooit-kleigrond-van-bouwput-uit-over-weiland

===